Bitkisel Araştırma Dergisi

Kebere (Capparis spp.) yetiştiriciliği ve önemi (Derleme)

Belgin COŞGE   Bilal GÜRBÜZ Durmuşali SÖYLER  Nazım ŞEKEROĞLU

"Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara, Türkiye b Tarım ve Köylüleri Bakanlığı, Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye 1 Ordu Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Ordu, Türkiye

Caper [Capparis spp.) cultivation and its importance (A review)

SUMMARY

Capparis is a naturally grown plant in various regions ofthe world. There are more than 250 species of Capparis, two of which naturaliy groıvn in Turkey (C. ovaia and C. spinosa). Hİstorically, this plant has been used for cooking and medical purposes, Recently, its flower buds are traded in the intemational market and also its consumptİon İn Turkey is increasing. Due to its capability to grow in arid and semi-arid regions, it is one ofthe altemative plants that can be used in the regions that are subject to exüeme condiîİons. Therefore, it is important to encoıırage the study and agriculture of this plant, which reqııires fürther research to resolve the problems related to its reproduction.

KEY WORDS: Capparis ovata, Capparis spinosa, Caper, morphology, production, yield

Kebere dünyada değişik bölgelerde doğal olarak yetişmektedir. Capparis cinsine ait 250’den fazla tür bulunmakta olup, bunlardan iki tanesi (C. ovata ve C. spinosa) ülkemizde doğal yayılış göstermektedir. Bu bitki çok eski devirlerden bu yana tıbbi bitki ve gıda olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda çiçek tomurcuk! Anı nın uluslararası pazarda ticareti yapılmaktadır. Ülkemizde de son zamanlarda tüketimi artmaya başlamıştır. Kebere ülkemizde kurak ve yarı kurak bölgelerde ve özellikle de marjinal alanlarda tarımı yapılabilecek alternatif bitkiler arasında yer almaktadır. Bu nedenle, çoğaltılmasında bazı problemler bulunan kebere bitkisinin tanımı üzerinde durulmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER: Capparis ovata, Capparis spinosa, Kebere, morfoloji, üretim, verim